Rajasthan 

Agra

Riding over...

Jaipur | Amber fort 

Pushkar

Udaipur

Jodhpur | Bishnoi